دادنامه اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری-