نمونه رای (مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع)