تلخیص جدیدترین رای وحت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۳