تقاضای تعیین عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی