آیا امکان صدور حکم اعسار نسبت به کل محکوم به با تعدیل اقساط ..