رای وحدت رویه محکومیت های تعزیری ماده ۴۲۲
ادامه مطلب

تکلیف دادگاه به تخفیف مجازات وقق ماده ۴۴۲
ادامه مطلب
رای وحدت رویه _ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته. ..
ادامه مطلب

رای وحدت رویه با موضوع قانون تامین‌اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود…
ادامه مطلب