مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح – لیلا پورمحمدعلی. مهدی یوسفی صادقلو