مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری ها درحقوق ایران، انگلیس و فرانسه – احمد یوسفی صادقلو . کتایون فرشیدفر