بررسی مسوولیتهای ناشی از عملکرد مدیران برنامه ی ورزشکاران نسبت به باشگاهها در حقوق ورزشی