ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟

۱- ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟ ابرا: چشم پوشی از حق دَینی است اعراض: چشم پوشی از حق عینی است ۲-زندان با حبس چه فرقی می کند؟ زندان: مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد حبس: حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد ۳- ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟ ممانعت: کل […]

ادامه مطلب